کلیدواژه‌ها = "فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)"
سنجش پایداری اکولوژیکی زیستگاه‌های جانوری در حوضه‌ی آبخیز بابل رود

دوره 5، شماره 4، دی 1399، صفحه 3012-3021

محمد علی جعفری؛ بتول غفاری خواه؛ امیر احمدی