کلیدواژه‌ها = "بابل"
سنجش و ارزیابی اثرات زیست پذیری شهری بر تحقق شهر دوستدار سالمند ( مطالعه موردی: شهر بابل )

دوره 7، شماره 2، تیر 1401، صفحه 5073-5081

10.22034/jess.2022.336542.1761

حسین نظم فر؛ امین شیرنیا پاریجانی؛ پری شکری فیروزجا؛ توحید حاتمی خانقاهی


سنجش پایداری اکولوژیکی زیستگاه‌های جانوری در حوضه‌ی آبخیز بابل رود

دوره 5، شماره 4، دی 1399، صفحه 3012-3021

محمد علی جعفری؛ بتول غفاری خواه؛ امیر احمدی