کلیدواژه‌ها = "سیب زمینی"
بررسی تغییرات چقرمگی سیب زمینی در دوره انبارمانی

دوره 8، شماره 3، آبان 1402، صفحه 7080-7086

10.22034/jess.2022.361166.1869

منصور راسخ؛ علی خرمی فر؛ حامد کرمی


ارزیابی غیرمخرب مواد جامد محلول غده های سیب زمینی در شرایط مختلف انبارداری با استفاده طیف سنجی فروسرخ نزدیک (Vis/NIR)

دوره 6، شماره 3، آبان 1400، صفحه 3975-3984

عبداله گلمحمدی؛ یلماز بایحان؛ اسماعیل کاودیر؛ محمت بوراک بیویکجان؛ محمد طهماسبی