کلیدواژه‌ها = "چقرمگی"
بررسی تغییرات چقرمگی سیب زمینی در دوره انبارمانی

دوره 8، شماره 3، آبان 1402، صفحه 7080-7086

10.22034/jess.2022.361166.1869

منصور راسخ؛ علی خرمی فر؛ حامد کرمی


طبقه بندی ارقام سیب زمینی بر اساس چقرمگی بوسیله شبکه عصبی مصنوعی و روش LDA

دوره 6، شماره 4، دی 1400، صفحه 4230-4237

علی خرمی فر؛ منصور راسخ؛ حامد کرمی؛ عارف مردانی کرانی