کلیدواژه‌ها = "ایمنی"
تجزیه، تحلیل و ریشه یابی حوادث HSE در صنایع فرآیندی به روش ترکیبی Tripod-beta وSCAT (مطالعه موردی پالایشگاه های گازی پارس جنوبی)

دوره 9، شماره 3، آبان 1403، صفحه 9113-9103

10.22034/jess.2023.406865.2080

مهدیه دلارامی؛ حمید زرینی؛ محمدحسین محمدقیماسی؛ صدیقه عبداللهی؛ رمضان میرزایی؛ مرتضی کریمی