کلیدواژه‌ها = "پارامترهای فیزیکو شیمیایی"
مطالعه پارامترهای فیزیکو شیمیایی به منظور شناسایی وحفاظت رودخانه قره چای

دوره 6، شماره 4، دی 1400، صفحه 4293-4304

رضا میرزایی؛ علیرضا محرابیان؛ حدیث زارعی