کلیدواژه‌ها = جنگل های کوهستانی
Investigation of degradation of Zagros mountainous natural landscape (Sanandaj)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 4459-4467

10.22034/jess.2022.141184

فرزام فاروقی؛ میلاد رحیمی