کلیدواژه‌ها = "مدلسازی- ساختاری- تفسیری"
شناسایی پیشران‌های ارتقای مدیریت پسماند شهری (مطالعه موردی: پهنه‌های شمال شرقی و مرکزی شهر تهران)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 4597-4607

10.22034/jess.2022.144213

قنبر آدینه وند؛ معصومه حافظ رضازاده؛ مریم کریمیان بستانی