کلیدواژه‌ها = "سیب‌زمینی"
بررسی میزان کربوهیدرات سیب زمینی در زمان برداشت

دوره 9، شماره 2، مرداد 1403، صفحه 8223-8228

10.22034/jess.2023.409312.2095

منصور راسخ؛ علی خرمی فر؛ حامد کرمی


به کار گیری بینی الکترونیکی با استفاده از روش کمومتریکس جهت تشخیص رقم سیب زمینی

دوره 8، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 7358-7364

10.22034/jess.2022.356702.1850

ولی رسولی شربیانی؛ اسما کیسالائی؛ علی خرمی فر


تخمین تغییرات اسیدیته و SSC سیب‌زمینی در طول زمان با روش طیف سنجی

دوره 8، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 7365-7372

10.22034/jess.2022.357325.1856

ولی رسولی شربیانی؛ علی خرمی فر؛ اسما کیسالائی


بررسی میزان قند ارقام مختلف سیب زمینی در حین برداشت

دوره 8، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 7431-7436

10.22034/jess.2022.359934.1862

منصور راسخ؛ علی خرمی فر؛ حامد کرمی


طیف‌سنجی فروسرخ نزدیک جهت تخمین میزان قند ارقام مختلف سیب‌زمینی

دوره 7، شماره 3، مهر 1401، صفحه 5121-5128

10.22034/jess.2022.321603.1706

اسما کیسالائی؛ غلامحسین شاهقلی؛ عبدالمجید معین فر؛ علی خرمی فر