کلیدواژه‌ها = " دوربین فضایی "
کارایی زیست محیطی منابع آب کشور تحت محدودیت محیطی و اثرات فزاینده فضایی در ایران

دوره 7، شماره 2، تیر 1401، صفحه 4808-4822

10.22034/jess.2022.144958

محمد نوروزیان؛ حسن مهرآفرین؛ حسن اعمی بنده قرایی؛ سید مهدی حسینی