کلیدواژه‌ها = "بینی الکترونیک"
به کار گیری بینی الکترونیکی با استفاده از روش کمومتریکس جهت تشخیص رقم سیب زمینی

دوره 8، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 7358-7364

10.22034/jess.2022.356702.1850

ولی رسولی شربیانی؛ اسما کیسالائی؛ علی خرمی فر


ارزیابی توانایی بینی الکترونیکی در تشخیص زمان رسیدگی گردو

دوره 8، شماره 3، آبان 1402، صفحه 7004-7010

10.22034/jess.2022.356524.1848

امیرحسین افکاری سیاح؛ حامد کرمی؛ علی خرمی فر


بررسی امکان تشخیص ارقام میوه هلو به وسیله بینی الکترونیک

دوره 8، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 6351-6357

10.22034/jess.2022.356357.1846

امیرحسین افکاری سیاح؛ علی خرمی فر؛ حامد کرمی


شناسایی و تفکیک برنج خالص و ناخالص به کمک بینی الکترونیک

دوره 7، شماره 2، تیر 1401، صفحه 4904-4910

10.22034/jess.2022.147669

ولی رسولی شربیانی؛ علی خرمی فر