کلیدواژه‌ها = " زیست محیطی"
شناسایی مناطق مستعد آلودگی زیست محیطی سواحل خلیج چابهار

دوره 7، شماره 3، مهر 1401، صفحه 5251-5265

10.22034/jess.2022.338975.1769

محی الدین احراری رودی؛ بیتا بصیرانی؛ حمید رضایی