کلیدواژه‌ها = تصمیم‌گیری چندمعیاره
ارزیابی خدمات فرهنگی اکوسیستم در استان گلستان

دوره 5، شماره 2، تیر 1399، صفحه 2560-2568

مریم کبیری هندی؛ سید حامد میرکریمی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی