کلیدواژه‌ها = "پراکنش کاربری ها"
تحلیل عدالت فضایی در توزیع کاربری اراضی در محلات شهر تبریز

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 6092-6104

10.22034/jess.2022.346153.1804

حسین نظم فر؛ روح اله میرزازاده؛ ابوالفضل قنبری