کلیدواژه‌ها = Modeling
مقایسه فرایند خشک شدن سیب در حالت واقعی و مدلسازی شده

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 5922-5932

10.22034/jess.2022.327384.1718

ولی رسولی شربیانی؛ علی خرمی فر؛ غلامحسین شاهقلی


Application of Multi-Layer Artificial Neural Networks for Forecasting Groundwater Level (Case study: Yolo County, California)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 6270-6281

10.22034/jess.2022.356792.1851

مرجان سالاری؛ مجید احتشامی؛ اسماعیل سلامی شهید


مدل سازی پخش و انتشار آلودگی نفتی در زمان مد در مصب رودخانه اروندرود

دوره 4، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 991-1001

باقر بهروز؛ ابوالفضل دلبزی؛ محمد فیاض محمدی


مطالعات امکانسنجی و انتخاب روش بهینه استخراج (با نگرشی به کانسار سرب نیگنان بشرویه)

دوره 2، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 24-11

محمدامین زارعی درمیان؛ محمدرضا بصیرنژاد؛ محمد جوانشیرگیو