کلیدواژه‌ها = artificial neural networks
طبقه بندی سه رقم بذر ذرت با استفاده از تکنیک پردازش تصویر

دوره 8، شماره 4، بهمن 1402، صفحه 7295-7304

10.22034/jess.2022.318510.1694

منصور راسخ؛ فریبا علی محمدی سراب؛ یوسف عباسپور گیلانده؛ ولی رسولی شربیانی؛ امیرحسین افکاری سیاح؛ حامد کرمی


Urmia Lake Drying Process Modeling Based On Remotely Sensed Images and Artificial Neural Networks

دوره 8، شماره 3، آبان 1402، صفحه 6796-6801

10.22034/jess.2022.341896.1780

جواد طریقی؛ وحید صادقی؛ امیر حامدپور