کلیدواژه‌ها = محیط زیست
بررسی تاثیرکوتاه مدت و بلند مدت عوامل موثر بر کیفیت محیط زیست دراقتصاد ایران

دوره 9، شماره 3، آبان 1403، صفحه 9138-9127

10.22034/jess.2023.381282.1955

عالیه hosseini؛ حمید محمدی؛ محمود احمدپور برازجانی؛ وحید دهباشی


بررسی کارایی گیاهان گندم و آفتاب گردان در گیاه پالایی خاک های آلوده به رادیوم

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 3452-3458

سیده گلشن حسینی؛ مصطفی رحیم نژاد؛ اصغر صدیق زاده؛ رزان زختاره


بررسی رابطه بین رضایتمندی شهروندان و عملکرد شهرداری شیراز و شاخص های پایداری محیط زیست شهری

دوره 4، شماره 2، تیر 1398، صفحه 1236-1249

محمد عزیزی؛ حیدر اسماعیل پور؛ سعید مظلومیان