سنتز نانوذرات اکسیدهای فلزی با قلیایی‌سازی محلول فروشستۀ اسیدی کائولنِ تکلیس شده

دوره 1، شماره 2، آذر و دی 1395، صفحه 11-17

ایرج مسگرزاده؛ علیرضا اکبرزاده؛ رحمت اله رحیمی


مطالعات امکانسنجی و انتخاب روش بهینه استخراج (با نگرشی به کانسار سرب نیگنان بشرویه)

دوره 2، شماره 1، خرداد و تیر 1396، صفحه 24-11

محمدامین زارعی درمیان؛ محمدرضا بصیرنژاد؛ محمد جوانشیرگیو


اثر رشد اقتصادی، مصرف انرژی و توسعه مالی بر آلودگی محیط زیست در ایران طی دوره 1395-1365

دوره 2، شماره 3، مهر 1396، صفحه 454-463

سیدکاظم موسوی؛ علی سلمانپور زنوز؛ سیامک شکوهی فرد


بررسی آلودگی میکروبی و نیترات در سفره‌های آب زیرزمینی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 607-618

سید مرتضی درخور؛ مجید شبان


بررسی پسماند آفت کش ها در گیاه Berberis vulgaris در ایران

دوره 3، شماره 3، آذر 1397، صفحه 736-743

آزاده صنعی؛ مهسا هادیپور جهرمی؛ ستایش اباذری


پتانسیل سنجی میزان تولید انرژی از فناوری‌های مختلف دفع نهایی پسماند شهرستان آمل

دوره 3، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 802-811

اسفندیار نائیجی؛ علیرضا نورپور؛ حسین قنواتی؛ بهزاد جوادیان


The necessity regulate targeted strategies for agricultural development based on SWOT analytical method

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 2163-2169

احمد سلطانی ذوقی؛ المیرا صیادچمنی


تعیین غلظت فلزات سنگین در هوای نواحی شهری (مطالعه موردی: شهرری)

دوره 1، شماره 1، مرداد و شهریور 1395، صفحه 23-36

لیلا حسین سعیدی؛ مصطفی حاجی هادی؛ محمد رستگاری


تعیین سهم عوامل موثر بر انتشار CO2 از نیروگاه‌های‌‌ حرارتی کشور با استفاده از مدل STIRPAT

دوره 2، شماره 1، خرداد و تیر 1396، صفحه 38-25

علی رشیدی؛ سعید نظری کودهی؛ رامین پایدار راوندی؛ امید شاه حسینی؛ آرش کوکب پیک


ارزیابی عوامل مؤثر بر پایداری نظام کشاورزی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان دهدشت)

دوره 2، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 372-386

بهروز محمدی یگانه؛ سروش سنایی مقدم؛ سعید بساک؛ سعید سجادی؛ محمد درخشان زاده


بررسی انواع روش های آزمایشگاهی، تحقیقات صحرایی و ژئوفیزیکی برای مطالعات ژئوزیست محیطی لندفیل های زباله جامد

دوره 2، شماره 3، مهر 1396، صفحه 464-475

امیرحسین رفیعیان؛ عبدالحسین حداد؛ مهدی خیرخواهان؛ دانیال رضازاده عیدگاهی


تحلیلی بر بحران زیست محیطی و توزیع مکانی فضای سبز شهر اهواز

دوره 2، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 546-555

نادیا داری پور؛ سعید امان پور


بررسی نحوه مدیریت پسماندها در مراکز بهداشتی درمانی جنوب تهران

دوره 3، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 693-700

الهام کوشا؛ بهنام سپهرنیا؛ عطیه بیدگلیان