دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

سنجش توسعه میان افزا در شهررشت بر مبنای شاخص های (کالبدی و جمعیتی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

10.22034/jess.2023.381537.1959

مریم علیپور کلسرکی؛ محمدتقی معصومی؛ رسول صمدزاده


بررسی نقش پارک های شهری در آرامش شهروندان با رویکرد افزایش سلامت روان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1402

10.22034/jess.2023.400735.2051

حسین نظم فر؛ نرجس سادات برکباف؛ داود وفاداری کمارعلیا


بررسی خواص کیفی چغندرقند با استفاده از تصویربرداری فراطیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1402

10.22034/jess.2023.407305.2083

عبداله گلمحمدی؛ سید محسن مولایی؛ محمد طهماسبی