سنتز نانوذرات اکسیدهای فلزی با قلیایی‌سازی محلول فروشستۀ اسیدی کائولنِ تکلیس شده

دوره 1، شماره 2، آذر 1395، صفحه 11-17

ایرج مسگرزاده؛ علیرضا اکبرزاده؛ رحمت اله رحیمی


مطالعات امکانسنجی و انتخاب روش بهینه استخراج (با نگرشی به کانسار سرب نیگنان بشرویه)

دوره 2، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 24-11

محمدامین زارعی درمیان؛ محمدرضا بصیرنژاد؛ محمد جوانشیرگیو


اثر رشد اقتصادی، مصرف انرژی و توسعه مالی بر آلودگی محیط زیست در ایران طی دوره 1395-1365

دوره 2، شماره 3، مهر 1396، صفحه 454-463

سیدکاظم موسوی؛ علی سلمانپور زنوز؛ سیامک شکوهی فرد


بررسی آلودگی میکروبی و نیترات در سفره‌های آب زیرزمینی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 607-618

سید مرتضی درخور؛ مجید شبان


بررسی پسماند آفت کش ها در گیاه Berberis vulgaris در ایران

دوره 3، شماره 3، آذر 1397، صفحه 736-743

آزاده صنعی؛ مهسا هادیپور جهرمی؛ ستایش اباذری


پتانسیل سنجی میزان تولید انرژی از فناوری‌های مختلف دفع نهایی پسماند شهرستان آمل

دوره 3، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 802-811

اسفندیار نائیجی؛ علیرضا نورپور؛ حسین قنواتی؛ بهزاد جوادیان


The necessity regulate targeted strategies for agricultural development based on SWOT analytical method

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 2163-2169

احمد سلطانی ذوقی؛ المیرا صیادچمنی


تعیین غلظت فلزات سنگین در هوای نواحی شهری (مطالعه موردی: شهرری)

دوره 1، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 23-36

لیلا حسین سعیدی؛ مصطفی حاجی هادی؛ محمد رستگاری


تعیین سهم عوامل موثر بر انتشار CO2 از نیروگاه‌های‌‌ حرارتی کشور با استفاده از مدل STIRPAT

دوره 2، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 38-25

علی رشیدی؛ سعید نظری کودهی؛ رامین پایدار راوندی؛ امید شاه حسینی؛ آرش کوکب پیک


ارزیابی عوامل مؤثر بر پایداری نظام کشاورزی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان دهدشت)

دوره 2، شماره 2، تیر 1396، صفحه 372-386

بهروز محمدی یگانه؛ سروش سنایی مقدم؛ سعید بساک؛ سعید سجادی؛ محمد درخشان زاده


بررسی انواع روش های آزمایشگاهی، تحقیقات صحرایی و ژئوفیزیکی برای مطالعات ژئوزیست محیطی لندفیل های زباله جامد

دوره 2، شماره 3، مهر 1396، صفحه 464-475

امیرحسین رفیعیان؛ عبدالحسین حداد؛ مهدی خیرخواهان؛ دانیال رضازاده عیدگاهی


تحلیلی بر بحران زیست محیطی و توزیع مکانی فضای سبز شهر اهواز

دوره 2، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 546-555

نادیا داری پور؛ سعید امان پور


بررسی نحوه مدیریت پسماندها در مراکز بهداشتی درمانی جنوب تهران

دوره 3، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 693-700

الهام کوشا؛ بهنام سپهرنیا؛ عطیه بیدگلیان