ارزیابی توانایی بینی الکترونیکی در تشخیص زمان رسیدگی گردو

دوره 8، شماره 3، آبان 1402، صفحه 7004-7010

10.22034/jess.2022.356524.1848

امیرحسین افکاری سیاح؛ حامد کرمی؛ علی خرمی فر


ارزیابی نقش هنرعمومی در ارتقاء هویت فضاهای شهری از دیدگاه بانوان در شهر اردبیل

دوره 8، شماره 3، آبان 1402، صفحه 7011-7023

10.22034/jess.2022.358134.1857

محمدحسن یزدانی؛ ابولفضل عبدالهی فرد؛ شیوا ولایتی؛ سمیرا سعیدی زارنجی


سنجش توسعه میان افزا در شهررشت بر مبنای شاخص های (کالبدی و جمعیتی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1401

10.22034/jess.2023.381537.1959

مریم علیپور کلسرکی؛ محمدتقی معصومی؛ رسول صمدزاده