مطالعه و ارزیابی توان گردشگری با بهره گیری از منطق فازی در محیط GIS (مطالعه موردی: شهرستان همدان)

دوره 3، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 659-672

فائزه چهرآذر؛ مهرداد نهاوندچی؛ جهانبخش بالیست؛ محمد جواد امیری


بررسی کمی و کیفی پسماندهای تولیدی شهر ایرانشهر(استان سیستان و بلوچستان)

دوره 3، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 862-868

محمود میربلوچزهی؛ بابک توکلی؛ جواد ترکمن


شبیه سازی هیدرودینامیک جریانات جزرومدی در محل تلاقی رودخانه‌های کارون و اروند

دوره 4، شماره 3، مهر 1398، صفحه 1599-1613

محمد خوش خواهش؛ ابوالفضل دلبری؛ محمد فیاض محمدی


تاثیر تغییر اقلیم بر رشد اقتصادی ایران.

دوره 4، شماره 3، مهر 1398، صفحه 1614-1622

محسن صالحی کمرودی؛ اسمعیل ابونوری


بررسی رابطه بین تولید ناخالص داخلی واقعی، مصرف انرژی، توسعه مالی، درجه باز بودن اقتصاد و شهرنشینی با تخریب محیط زیست در ایران

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 2220-2231

محمد جواد مهدی زاده راینی؛ سامان ضیایی؛ محمود احمدپور برازجانی


پهنه‌بندی ‌کاربری‌ها بر اساس توان اکولوژیک برای مدیریت چند منظوره جنگل با رویکرد حفظ تنوع زیستی در جنگل‌های‌هیرکانی شمال ایران

دوره 4، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 965-978

افشین دانه کار؛ عباسعلی نوبخت؛ اسحق عطایی؛ داریوش بیات؛ جلیل کرمی؛ یدالله داوودی؛ محسن جوانمیری پور


بررسی اثر رطوبت بر توزیع اندازه ی ذرات معلق حاصل از افشانه های مختلف

دوره 4، شماره 2، تیر 1398، صفحه 1291-1298

فاطمه قیسوندی؛ جلیل صحرایی؛ آرش غریبی؛ مژگان بهرامی


تاثیر تغییرات مکانی ناهمواری بستر دریا بر دینامیک کشند در خلیج فارس

دوره 5، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 2232-2243

رضوان سلامی ابیانه؛ اکبر رشیدی ابراهیم حصاری


بررسی فرهنگ تفکیک زباله در بین دانشجو معلمان مرکز آموزش عالی شهید رجائی اصفهان

دوره 4، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 979-990

مژگان حبیبی؛ دنیا حاتمی؛ فیروزه علویان