بررسی اثرات گابا بر رشد و عملکرد کمی و کیفی گیاه شنبلیله تحت شرایط تنش کم آبی

دوره 9، شماره 2، مرداد 1403، صفحه 8503-8515

10.22034/jess.2023.416320.2127

موسی ترابی گیگلو؛ رضا الهامی؛ رسول حیدرنژاد گیگلو؛ حسن مهدوی کیا؛ سارا قهرمانزاده


تحلیل ژئومورفولوژیکی مجرای رودخانه خیاوچای مشگین شهر با استفاده از مدل رزگن

دوره 9، شماره 2، مرداد 1403، صفحه 8576-8561

10.22034/jess.2022.340236.1779

فریبا اسفندیاری درآباد؛ موسی عابدینی؛ دنیا پارسا؛ بهروز نظافت تکله


تحلیل روند تحولات کالبدی امیریه شهریار

دوره 9، شماره 2، مرداد 1403، صفحه 8608-8590

10.22034/jess.2023.403955.2063

فردین اسدی؛ شهرام امیر انتخابی؛ سیدعلی حسینی؛ لطف اله ملکی


بررسی اثرات بهداشتی لوازم آرایشی و بهداشتی بر سلامتی انسان

دوره 9، شماره 2، مرداد 1403، صفحه 8649-8626

10.22034/jess.2023.392766.2003

نسیم موسی خانی؛ محمد صفری؛ غلامحسین صفری


امکان سنجی بازیافت بطریهای پلاستیکیPET دور ریز در بخش گردشگری

دوره 9، شماره 2، مرداد 1403، صفحه 8687-8678

10.22034/jess.2023.410725.2101

امید محمد علیخان؛ شهرزاد خرم نژادیان


بررسی سینتیک و همدمای جذب کادمیوم از محلول آبی با استفاده از برخی جاذبهای زیستی

دوره 9، شماره 2، مرداد 1403، صفحه 8714-8699

10.22034/jess.2023.409148.2093

ازاده فرهادی؛ نعیمه عنایتی ضمیر؛ ندا مرادی؛ مهدی تقوی


تحلیل روند دید افقی در استان خوزستان بین سال های 2020-1998

دوره 9، شماره 3، آبان 1403، صفحه 8829-8816

10.22034/jess.2023.402025.2054

محمد یزدانی؛ بهروز ساری صراف؛ غلامحسن محمدی