بررسی نقش سنت‌های فرهنگی بر توسعه پایدار شهرها با رویکرد جنبش شهر آرام (مطالعه موردی: شهراردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی

10.22034/jess.2022.357246.1855

چکیده

شهرها به‌عنوان مکان مناسب و شهرنشینی به‌عنوان شیوه مطلوب زیست در آن مهم‌ترین کانون‌های توسعه به‌شمار می‌روند. در این میان سنت‌های فرهنگی به‌عنوان مقوله مهم در توسعه پایدار شهری با رسوخ و نفوذ فرهنگ سرمایه‌داری در جهان سوم از جمله ایران موجب تمرکز شهری ناهمگون و رشد شتابان شهری شده است. برای برطرف کردن چالش‌های پیش‌رو دیدگاه‌های متعددی در راستای دستیابی به پایداری تدوین شده است؛ یکی از جدیدترین و موفق‌ترین رویکردها، جنبش شهر آرام است که به منزلة جنبشی فرهنگی به منظور افزایش کیفیت زندگی و کاهش سرعت در شهرها ایجاد شد. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سنت‌های فرهنگی بر توسعه پایدار شهر اردبیل با رویکرد شهر آرام، جهت برنامه‌ریزی آتی انجام شد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی و تحلیلی است. داده های مورد نیاز از طریق روش های میدانی گردآوری شده اند. جامعه‌ی آماری تحقیق را شهروندان شهر اردبیل تشکیل می‌دهند که 383 نفر بر اساس فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه برآورد گردید. که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده در سطح شهر اردبیل توزیع و تکمیل گردید. داده های به دست آمده از پرسش نامه با استفاده از نرم افزارspss و آزمون،T تک نمونه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده از پژوهش براساس آزمون T نشان می دهد در تمامی شاخص های مورد مطالعه میانگین شاخص ها به جز شاخص مهمان نوازی کمتر از حد متوسط (3) می باشد. این بدان معناست که شهراردبیل به لحاظ شاخص های شهرآرام دارای وضعیت نامطلوبی می باشد. شاخص زیست محیطی بیشترین تاثیر منفی را بر تحقق پذیری شهرآرام داشته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of cultural traditions on the sustainable development of cities with the approach of the peaceful city movement (Case study: Ardabil city)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hasan yazdani 1
  • Maryam jami odulo 2
  • zhila Farzaneh sadat zaranj 2
1 Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Social Sciences, University of Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
2 PhD student of geography and urban planning, Mohaghegh Ardabili University
چکیده [English]

In the modern capitalist system, the city is considered as a suitable place and urbanism as a desirable way of living in it. The rise and influence of the capitalist culture in the third world, including Iran, followed the trend of industrialization, and the assembly and related industry, as a clear symbol of that irreparable damage and complications, was planted in the economic and social structure of the Iranian society. Among its consequences is the heterogeneous urban concentration and rapid growth of the urban population due to the extensive rural-urban migration. A process that actually causes the transfer of the mostly poor population to the cities. The expansion of urban life and urbanism and the concentration of capital in cities have caused neglect of rural areas. which causes population flow or in other words migration from villages to cities and vice versa
The excessive reliance of modern urbanism on the needs of vehicular movement and neglecting the maintenance and organization of pedestrian spaces has led to the decline of social, cultural and visual values, and as a result, the quality of life and urban livability decreases. The rapid growth of cities, the exponential increase of the urban population, and the subsequent inappropriate and disorganized physical growth, have the consequences of dissatisfaction with urban life and are associated with the loss of vitality. Our time is the time of speed; Travel, communication, production and exchange, weather changes, etc. are faster. With the ren