طراحی مجموعه تفریحی و گردشگری در امند با هدف ایجاد شادی و نشاط عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 هیات علمی دانشگاه غیرانتفاعی نبی اکرم تبریز

3 گروه معماری، موسسه آموزش عالی نبی اکرم(ص) تبریز، ایران.

10.22034/jess.2023.376359.1922

چکیده

امروزه زندگی شهری و نظام اجتماعی موجود در شهرها، انسان‌ها را از مسیر اصلی زندگی دور کرده و با وجود رفاه و امکانات بسیاری که در اختیارشان قرار داده از سادگی طبیعت دور شده‌اند. یکی از بهترین راه‌های تبادل فرهنگی، گردشگری است. بی‌تردید صنعت گردشگری به صورت یکی از پایه‌های استوار سیستم جهانی در خواهد آمد. موضوع مورد بحث در این پژوهش، طراحی فضاهای تفریحی و گردشگری در امند با هدف شادی و نشاط عمومی است. گردش و تفریح تاثیر بسزایی در شور و نشاط افراد دارد طراحی فضاهای گردشگری به عنوان مکان تفریحی و جمعی می‌تواند نقش بسزایی در شادی و نشاط شهروندان ایجادکند. باتوجه به کمبود فضاهای تفریحی و گردشگری در شهر تبریز و کمرنگ شدن شادی و نشاط در بین مردم و تضعیف روحیه مردم در شهر، شهر نیازمند خلق فضاهایی است که بتواند با استفاده از مولفه‌های شاد به ساخت فضاهایی جمعی و تفریحی بپردازد. در جهت دستیابی به چنین جنبه‌هایی هدف اصلی طراحی مجموعه تفریحی و گردشگری، شناسایی عوامل موثر در شادی و نشاط عمومی و شناسایی مولفه‌های مکانی برای ایجاد فضایی شاد می باشد. هدف اصلی این مقاله رسیدن به راهکارهای اجرایی برای طراحی اقامتگاه تفریحی و گردشگری با هدف ایجاد شادی و نشاط عمومی و تضمین استفاده از صنعت گردشگری در راستای منافع جامعه محلی محسوب می‌شود. باتوجه به نتایج پژوهش، مولفه‌های مکانی (کالبدی) و مولفه‌های شادی و نشاط(غیر کالبدی) با همدیگر ارتباط مستقیمی داشته و هر یک از مولفه‌های مکانی بر شادبودن و نشاط تاثیرگذار می‌باشد. باتوجه به یافته‌های تحقیق، طراحی فضای تفریحی و گردشگری در امند با هدف شادی و نشاط عمومی در وهله اول، باید پاسخگوی نیاز افراد استفاده‌کننده از فضا با در نظرگرفتن رده سنی و جنسیت و عوامل گوناگون دیگر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the entertainment and tourism complex in Amand with the aim of creating general joy and happiness

نویسندگان [English]

  • Samira Saeidi zaranji 1
  • shiva velayati 2
  • fereshteh mokhtarnejad 3
1 Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Social Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
2 Academic staff of the non-profit Nabi Akram University of Tabriz
3 Department of Architecture, Nabi Akram Institute of Higher Education, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

The urban and social life in the cities has taken people away from the path of life and has been placed at their disposal despite the existence of nature. One of the best ways of cultural exchange is tourism. Undoubtedly, the tourism industry became one of the solid foundations of the global system. The topic discussed in this research is the design of entertainment and tourism spaces in Darad with the aim of general happiness and joy. Travel and recreation have a significant impact on people's enthusiasm and vitality. The design of tourism spaces as a recreational and collective place can play a significant role in happiness and vitality. Considering the happiness of recreational and tourism spaces in the city of Tabriz and the fading of joy and happiness among the people and the weakening of the spirit of the people in the city, the city needs to create spaces that use the components to build a collective and recreational space. In order to achieve such aspects, the main goal of designing the entertainment and tourism complex is to identify the effective factors in public happiness and to identify the location components to create a happy atmosphere. The main purpose of this article is to achieve implementation methods for recreational and tourism accommodation with the aim of creating public happiness and ensuring the use of the tourism industry in the development of the local community. According to the results of the research, the spatial components (physical) and the components of happiness and vitality (non-physical) have a direct relationship with each other and each of the spatial components has an effect on happiness and vitality. According to the findings of the research, the design of the recreational and tourism space in Amand with the aim of public happiness and joy in the first place, should reflect the need to use the space, taking into account age, gender and various other factors.
Introduction
One of the most important elements of the tourism industry is accommodation-entertainment units. After the tourist attractions of the destinations, these centers are the main and most important point that attracts the attention of tourists. The amount of accommodation center services such as its grade and quality, desirable and standard health services and proximity to the desired location and destination which is the final goal of the tourist's trip, can lead to a decrease or increase in the service space and change in the tourist's behavior pattern. On the other hand, the use of recreational accommodation centers has the greatest economic impact in the tourism industry; So that more than 60% of tourist expenses are spent on accommodation and entertainment. By increasing the quality of the existing services and also increasing the ancillary services, more income will be given to the investors and the tourism industry in general, and as a result, the development of the city.The lack of tourism and recreational spaces in East Azerbaijan has weakened the vitality of the people of this city, and by creating and creating spaces for happiness, recreation, play, walking, creating visual spaces, we give a new spirit to this city by considering spaces with a range of components Happy creates a spirit for people so that by creating spaces where people can be together in a collective relationship with each other. The purpose of designing and expressing this project is to create specialized spaces with the approach of general happiness and joy. In this regard, based on the purpose of the research, a question is raised as follows: Which factors are effective in creating public happiness and joy in the recreational-tourism spaces in relation to architecture?
Methodology

The current research is practical in terms of the purpose because the design of the entertainment and tourism complex in Amand is aimed at the general happiness and joy of people. and people's thoughts and experiences by using a questionnaire, which includes the selection of entertainment and tourism collections with the aim of general happiness and joy by determining its characteristics by collecting the questionnaire based on the determined questions and classifying the data and analyzing them based on the criteria It is research. The collection of information has been done in two ways, library and field. In the method of collecting library information by studying various books and scientific articles and the internet and scientific sites, it has been studied to study the literature and records of the issue to finally reach the classification of the issue and its results. Based on the theoretical research model, the desired criteria for the analysis of the research include: spatial factors including: green space, weather and landscape, blue elements - form and shape of the space including: combination of surfaces, light and color, shadow, material, Furniture, accessibility - memorable space includes: exciting spaces, spaces without fear, spaces away from everyday life, and factors of happiness are security, entertainment, nightlife, and social relations. Data analysis has been researched quantitatively in Excel and Spss software, and collection design in AutoCAD software.

Conclusion
In general, it can be concluded that according to the findings of questionnaires and studies, the majority of people are interested in having fun and spending time in public spaces. People are looking for an exciting and entertaining atmosphere so that all their entertainment needs are met and they have enough security to spend time in a pleasant atmosphere. Most of the people are looking for a space that has a good view from all aspects, including the shape and form of the space they are in and they are looking for fun and happiness in that space. The sound of living creatures, the smell of flowers and plants, the smell of rain, walking on water, a musical fountain, the curved shape in the design of spaces, favorable weather conditions, and in the absence of favorable weather conditions, the installation of an attractive place in such conditions, natural light, the use of happy colors and Warm music, especially live music, modern architecture, being in a mixed space of open and closed, natural materials are important factors that people preferred. According to the research in the field of design of entertainment and tourism complex in Amand with the aim of creating public happiness and joy, which in the first place, due to the lack of entertainment and tourism spaces in the East Azerbaijan region and the diminution of joy and happiness among the people, to investigate this The issue was addressed. In the next stages, carefully in the theories in the field of recreational and tourism spaces, it can be stated that natural factors, form and shape of space, evocative space, collective spaces, exciting spaces, spaces far from everyday life, spaces without fear, etc. can influence It has a great effect on the atmosphere and mood of people. By examining the case examples, he found that the recreational and tourism space should meet the needs of the users to a large extent. In the next steps, he examined the questions and questionnaires from the general public and according to the attitudes of each person, he analyzed the questionnaire using the software and came to the conclusion that the spatial components (physical) and the components of joy and happiness (non-physical) had a direct relationship with each other. And each of the components of a place has an effect on happiness and vitality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entertainment-tourism centers
  • general vitality
  • joy
  • happiness