ارزیابی و پتانسیل‌سنجی استحصال انرژی از پسماندهای شهری با استفاده از مدل IPCC- مطالعه موردی شهر زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم محیط زیست، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

10.22034/jess.2022.182830.1152

چکیده

مدیریت اصولی پسماند از ارکان توسعه پایدار و از نظر بهداشتی- محیط‌زیستی مورد توجه است. دفن بهداشتی همراه استحصال متان می‌تواند علاوه بر تحقق اهداف فوق، در بحث استحصال انرژی تجدیدپذیر مدنظر قرار گیرد. این پژوهش براساس داده‌های کمّیت و کیفیت پسماندهای شهر زنجان در سه مقطع زمانی (سال‌های 83، 88 و 95)، به پتانسیل استحصال متان در بازه زمانی 24 ساله (1400-1376) از محل دفن شهر زنجان (مهترچایی) پرداخته است. در این راستا مدل پیشنهادی هیات بین‌الدّولی تغییر اقلیم (IPCC Waste Model)، تاثیر شرایط آب و هوایی (دما و رطوبت) بر پتانسیل استحصال و الگوی زمانی انتشارها مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد با توجه به درصد بالای مواد آلی فسادپذیر (70-60 درصد) و رطوبت نسبی (69 درصد)، پسماندهای شهر زنجان پتانسیل مناسبی برای استحصال متان دارند. مقدار انتشارها در بازه زمانی مورد مطالعه Gg 34/43 و در گذر زمان الگوی صعودی- نزولی دارد. بهترین شرایط اقلیمی گرم و مرطوب و بعد از آن معتدل و مرطوب است.
زباله‌سوزی در مقایسه با دفن بهداشتی (همراه با استحصال متان)، علیرغم کاهش قابل‌توجه در حجم پسماند و استحصال سریع انرژی، به‌علت بالا بودن سطح رطوبت و محدودیت مواد قابل‌اشتعال پسماند، گزینه مناسبی نیست و پیامدهای محیط‌زیستی فراوانی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and Potential Estimation of Energy Extraction from Municipal Wastes Using IPCC Waste Model- Case Study of Zanjan City

نویسنده [English]

  • Azadeh Tavakoli
Department of Environmental Sciences, Faculty of Sciences, University of Zanjan, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Systematic management of waste as a principle of sustainable development is considerable from health- environmental perspectives. Sanitary disposal of waste with methane extraction meet these goals and also consider renewable energy extraction.
This study paid to the potential of methane extraction during period of 24 years (1997-2021) in Zanjan landfill (Mehtarchiee), based on quantity and quality of Zanjan wastes in three time section (2004, 2009 and 2016). For this purpose, the proposed model by Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC Waste Model), the effect of climate (temperature and humidity) on extractions and time pattern of emissions are studied. Results indicated that due to the high percentage of decomposable organic compounds (60-70%) and relative humidity (69%), Zanjan's wastes have a high potential for methane extraction. During the study period, 43.34 Gg of methane and an ascending- descending pattern have been emited. The best climatological conditions are warm-humid and temperate- wet, respectively.
Waste incineration in compare with sanitary disposal (with methane extraction), despite a significant reduction in volume and rapid energy recovery, is not a good option due to the high humidity level and limitation of combustible material and faced with environmental consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Waste”
  • “Methane extraction”
  • “IPCC Model”
  • “Zanjan”