دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، مرداد و شهریور 1395، صفحه 71-11