اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علیرضا نورپور

آلودگی هوا-منابع ساکن استاد/ دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

env.ut.ac.ir/
noorpoorut.ac.ir

سردبیر

اصغر صدیق زاده

آلودگی هوا- منابع ساکن استاد

www.aeoi.org.ir/
sadigzadehyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

غلامعباس اکبری

آلودگی خاک و آب دانشیار/ پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

abu.ut.ac.ir/
ghakbariut.ac.ir

علیرضا بدیعی

فلزات سنگین دانشیار / دانشکده شیمی دانشگاه تهران

schem.ut.ac.ir/
abadieiut.ac.ir

حمیدرضا جعفری

برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست استاد / دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

env.ut.ac.ir/
hjafariut.ac.ir

امید بزرگ حداد

بهینه سازی استاد / دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

utcan.ut.ac.ir/
obhaddadut.ac.ir

علی خلوتی

اکومیکروبیولوژی و آلودگی خاک دانشیار / دانشکده محیط زیست دانشگاه بوغازیسی-ترکیه

boun.edu.tr/
ali.khalvatiboun.edu.tr

داود دومیری گنجی

مدلسازی ذرات استاد/ دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

mec.nit.ac.ir/
mirgangnit.ac.ir

رحمت اله رحیمی

شیمی محیط زیست استاد / دانشکده شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران

www.iust.ac.ir/
rahimi_rahiust.ac.ir

Arsalan Saral

Air pollution- steady sources Professor/ Yildiz Technical University

www.yildiz.edu.tr/en/
arslansaralgmail.com

جانشین سردبیر

سعید گیتی پور

آلودگی خاک دانشیار / دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

env.ut.ac.ir
gitipourut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

مسعود صدری نسب

آلودگی دریا دانشیار/ دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

env.ut.ac.ir/
masoud.sadriut.ac.ir

فریده عتابی

آلودگی هوا دانشیار / دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، علوم و تحقیقات تهران

srbiau.ac.ir/fa
far-atabijamejam.net

محمدرضا غفارپور

آلودگی هوا- منابع متحرک دانشیار/ دانشگاه ایلینویز آمریکا

illinois.edu/
mr.ghaffarpourgmail.com

فریده گلبابایی

بهداشت حرفه ای و تهویه صنعتی استاد / دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

sph.tums.ac.ir/
fgolbabaeitums.ac.ir

نیاز محمد محمودی

جاذب های آلاینده هوا و پساب دانشیار / گروه محیط زیست موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

icrc.ac.ir
mahmoodiicrc.ac.ir

ناصر مهردادی

تصفیه فاضلاب استاد / دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

env.ut.ac.ir/
mehrdadiut.ac.ir

اردشیر هزارخانی

زمین شناسی و معدن استاد / دانشکده مهندسی معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

www.aut.ac.ir/
ardehezaut.ac.ir

امیرهومن حمصی

منابع طبیعی استاد/ دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

environment.srbiau.ac.ir
h_hemmasisrbiau.ac.ir

یوسف رشیدی

آلاینده ‎های محیط ‎زیست استادیار/عضو هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی تهران

www.sbu.ac.ir/SitePages/Home.aspx
y_rashidisbu.ac.ir

Romana Khan

Air pollution- Molecular Catalysis Assistant Professor / COMSATS University Islamabad, Abbottabad Campus

www.cuiatd.edu.pk/
romanakhancuiatd.edu.pk

Rishi Kumar Behl

Agriculture and Environment- Professorr Haryana Agricultural University

rkbehlprofgooglemail.com

لعبت تقوی

محیط زیست - آلودگی ها دانشیار / دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست / دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

srbiau.ac.ir/fa
l.taghavisrbiau.ac.ir
0000-0002-4973-318X

N. K.

Agriculture University of Haryana, India

nktiwarissndgmail.com