ارزیابی کمپوست پسماند جامد شهری و ورمی کمپوست ضایعات کشاورزی از طریق رشد گیاه به لیمو در تنش شوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش زیست شناسی دانشگاه شیراز

2 گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اثرات کمپوست و ورمی کمپوست بر رشد و خصوصیات فیزیولوژیکی مانند آنتی اکسیدان، فنل، پرولین و ترکیبات ثانویه گیاه به لیمو ( Lippia citriodora) در تنش شوری است. کمپوست که از پسماند جامد شهری تهیه شده، تثبیت ترکیبات آلی در شرایط هوازی است و با فعالیت میکروارگانیسم های زنده تولید می شود. ورمی کمپوست از ضایعات کشاورزی و با استفاده از انواع کرم ها تهیه می شود. کمپوست و ورمی کمپوست در سه سطح صفر، 10 و 30 درصد حجم گلدان و شوری با غلظت 70 میلی مولار کلرید پتاسیم به گیاهان سه ماهه در گلخانه اعمال گردید. کمپوست (10 و 30 درصد) و ورمی کمپوست 30 درصد رشد را کاهش و مقدار پرولین را افزایش داد اما ورمی کمپوست 10 درصد رشد و فنل گیاهان را در تنش شوری افزایش داد. این کودها در سطوح بالا حاوی مقادیر زیادی از مواد آلی و نمک ها می باشند که سمیت و شوری را افزایش و رشد را کاهش می دهد. ورمی کمپوست کودی بهتر از کمپوست است.

کلیدواژه‌ها