راهنمای نویسندگان

لطفا مقاله های پژوهشی فارسی و انگلیسی را در قالب تنها یک فایل طبق فرمت زیر و از طریق ثبت نام در وبسایت مجله بارگذاری نمایید. از ارسال هرگونه فایل اضافی خودداری فرمایید.

لازم به ذکر است در فایل مقاله اصلی نام و مشخصات نویسندگان حتماً درج گردد.

 

فرمت مقاله (فارسی)

فرمت مقالات (انگلیسی)

 

  توجه: 

  • تعداد کلمات در چکیده فارسی حداقل 150 کلمه و حداکثر 300 کلمه باشد.
  • با توجه به برنامه نشریه جهت نمایه شدن در پایگاههای بین المللی از قبیل SCOPUS ، مقالات ارسالی شامل چکیده انگلیسی مبسوط در قالب 3 صفحه و حداقل 1000 کلمه در انتهای مقاله ضروری می باشد.
  •  منابع بصورت تک ستونه و در صفحه جداگانه در پایان مقاله باشد.
  • حاشیه های متن مقاله  از هر چهار طرف برگه A4 باندازه یک اینچ باشد.
  • همزمان با ارسال مقاله، لازم است فایل نامه به مدیرمسئول مجله، با ذکر عنوان مقاله و نام نویسندگان مبنی بر عدم انتشار مقاله مذکور در نشریات داخلی و خارجی به زبان فارسی یا هر زبان دیگری در هنگام ارسال یا پس از پذیرش مقاله، بارگذاری گردد. همچنین ذکر این موضوع که در هنگام ارسال، این مقاله تحت داوری در هیچ مجله داخلی و خارجی دیگری نیست لازم می باشد.
  • مقاله باید نتیجه تحقیقات شخصی نویسنده (ها) بوده و در مورد مقالات ارائه شده در مجامع علمی، مشخصات کامل مجمع باید با مقاله همراه باشد.
  • مقاله باید در قالب word بارگذاری گردد.
  • با توجه به برنامه بین المللی شدن نمایه نشریه در آینده نزدیک، در تهیه متن چکیده انگلیسی مبسوط مقالات فارسی و نیز متن مقالات انگلیسی نهایت دقت بعمل آید. در صورت امکان از ویرایشگر متخصص استفاده شود. 
  • در متن فارسی باید تا حد امکان از معادل فارسی کلمات لاتین استفاده شود و چنانچه معادل فارسی به اندازه کافی رسـا نباشد، می توان با ذکر شماره در بالای معادل، عین کلمه لاتین را در بخش یادداشتها آورد.
  • اطلاعات کامل همه نویسندگان در وبسایت مجله و هنگام بارگذاری فایل مقاله وارد گردد.

        جهت اطلاع از روند داوری کلیک نمایید: فلوچارت داوری