بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

 • ترکمان، مینا [1] دانشگاه تربیت مدرس
 • ترکمن، جواد [1] دانشیار جنگلداری - دانشکده منابط طبیعی - دانشگاه گیلان
 • تفکری، ویدا [1] دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • تکلیف، عاطفه [1] گروه افتصاد انرژی ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه علامه طباطبایی، تهارن، ایران
 • توانا، احمد [1] گروه محیط زیست، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران
 • توتونچیان، سولماز [1] گروه محیط زیست دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
 • توکلی، آرزو [1] گروه پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی واجد اقلید، اقلید؛ ایران
 • توکلی، آزاده [2] گروه علوم محیط زیست، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • توکلی، بابک [1] استادیار آلودگی محیط ریست - دانشکده منابط طبیعی - دانشگاه گیلان
 • تونی، امیدرضا [1] رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نور - استان مازندران

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

 • طالبی، سهراب [1] مدیر کنترل کیفیت و نظارت بر بهداشت آب شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی
 • طالبی، صادق [1] گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفهای، شبکه بهداشت و درمان شهرستان قروه، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران
 • طاهری، محسن [1] عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد سمنان
 • طاهری، هستی [1] گروه مهندسی شیمی- ایمنی، بهداشت و محیط زیست، دانشکده مواد، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
 • طباطبایی، اعظم السادات [2] مسئول بخش سنجش فلزات سنگین
 • طباطبایی، اکرم السادات [2] استادیار میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شرق (قیام دشت)

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

 • وحیدی، حسین [1] Department of Environment, Institute of Science and High Technology and Environmental Sciences, Graduate University of Advanced Technology, Kerman, Iran
 • وحیدی، حسین [1] پژوهشکده محیط زیست، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
 • وظیفه دوست، حسین [1] استاد دانشگاه
 • ولی، انسیه [1] دکتری معمای و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
 • ولی نژاد، زهرا [1] گروه معماری و شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران

ه

ی