مقالات پذیرفته شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
نمایه می شوند.

 

فرمت مقاله (فارسی)

فرمت مقاله (انگلیسی)

ضریب تاثیر نشریه در سال 1399:       ISC IF : 0.087 

                                                                  http://impactfactor.ir

شماره جاری: دوره 7، شماره 1، بهار 1401 

1. POTENTIAL ECOLOGICAL RISK OF METALS EMITTED FROM TRAFFIC ON THE LEAVES OF TREES IN TEHRAN, IRAN

صفحه 4447-4458

سارا عباسی؛ مریم ملاشاهی؛ محبوبه چراغی؛ عاتکه اصلانی


5. بررسی وضعیت بهداشت محیط مساجد شهر اهر در سال 1397

صفحه 4488-4493

غلامحسین صفری؛ فاطمه یعقوبی رودپشتی؛ احمد اصل هاشمی؛ حسن امام جمعه


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
مرکز فناوری های پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی

مدیر مسئول سردبیر
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها