مقالات پذیرفته شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
نمایه می شوند.

 

فرمت مقاله (فارسی)

فرمت مقاله (انگلیسی)

ضریب تاثیر نشریه در سال 1399:       ISC IF : 0.087 

                                                                  http://impactfactor.ir

شماره جاری: دوره 7، شماره 3، مهر 1401 

طیف‌سنجی فروسرخ نزدیک جهت تخمین میزان قند ارقام مختلف سیب‌زمینی

صفحه 5121-5128

10.22034/jess.2022.321603.1706

اسما کیسالائی؛ غلامحسین شاهقلی؛ عبدالمجید معین فر؛ علی خرمی فر


کاربرد بینی الکترونیک در طبقه بندی فلفل خوراکی

صفحه 5139-5148

10.22034/jess.2022.333771.1745

منصور راسخ؛ حامد کرمی؛ یوسف عباسپور گیلانده؛ منصور احمدی پیرلو


ترویج مفهوم و رویکردهای ارزیابی آشفتگی انسانی

صفحه 5216-5239

10.22034/jess.2022.338223.1767

زینب حزباوی؛ وحیده مرادزاده؛ اباذر اسمعلی‌عوری؛ رئوف مصطفی‌زاده؛ شیرین زارعی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
مرکز فناوری های پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها