مقالات پذیرفته شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
نمایه می شوند.

 

فرمت مقاله (فارسی)

فرمت مقاله (انگلیسی)

 

شماره جاری: دوره 6، شماره 2، تابستان 1400 

4. ارزیابی شاخص های انرژی و زیست محیطی در تولید شکر از چغندرقند

صفحه 3540-3548

حسن غلامرضایی؛ کامران خیرعلی پور؛ شاهین رفیعی


5. کاربرد روش تئوری بازی ها در مطالعه اولویت های ثبت سایت های طبیعی در IUCN (مطالعه موردی جنگل های هیرکانی)

صفحه 3549-3555

علی قمی اویلی؛ مسلم اکبری نیا؛ سید محسن حسینی؛ محمد حسن طالبیان؛ هانس کناپ؛ میلاد رحیمی


6. تدوین طرحواره الگوی زیست محیطی در صنعت گاز ایران

صفحه 3556-3569

محمد بابایی؛ اسدالله مهرآرا؛ مهرداد متانی؛ محمدرضا باقرزاده


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
مرکز فناوری های پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی

مدیر مسئول سردبیر
شاپا چاپی
2588-6851
شاپا الکترونیکی
2645-520X

بانک ها و نمایه نامه ها