فصلنامه مطالعات علوم محیط زیست با هدف انتشار آخرین

دستاوردهای علمی و پژوهشی در زمینه علوم محیط زیست

 به دو زبان فارسی و انگلیسی مقاله می پذیرد.

مقالات پذیرفته شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

نمایه می شوند.شماره جاری: دوره 4، شماره 2، تابستان 1398 

3. ارزیابی الگوهای همبستگی مکانی خدمات اکوسیستمی در بخش مرکزی استان اصفهان با رویکرد آمار فضایی

صفحه 1225-1235

صدیقه عبداللهی؛ علیرضا ایلدرمی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ سیما فاخران


9. بررسی اثر رطوبت بر توزیع اندازه ی ذرات معلق حاصل از افشانه های مختلف

صفحه 1291-1298

فاطمه قیسوندی؛ جلیل صحرایی؛ آرش غریبی؛ مژگان بهرامی


11. ارزیابی شاخص های زیست اقلیمی سنندج

صفحه 1307-1316

سید محمد حسینی؛ سید اسعد حسینی؛ علیرضا کربلایی درئی


19. بررسی کیفیت هوای داخلی یک پارکینگ طبقاتی

صفحه 1389-1400

پریسا سهرابی پیردوستی؛ جلیل صحرایی


21. کاربرد آئروژل لیگنوسلولزی حاصل از پسماندهای کلش برنج در جذب رنگ اسیدی از آب

صفحه 1418-1426

عاطفه رحیمی؛ یحیی همزه؛ علی عبدالخانی؛ سحاب حجازی؛ زیبا فتحی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
مرکز فناوری های پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی

مدیر مسئول سردبیر
شاپا چاپی
2588-6851
شاپا الکترونیکی
2645-520X

بانک ها و نمایه نامه ها