فصلنامه مطالعات علوم محیط زیست با هدف انتشار آخرین

دستاوردهای علمی و پژوهشی در زمینه علوم محیط زیست

 به دو زبان فارسی و انگلیسی مقاله می پذیرد.

مقالات پذیرفته شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

نمایه می شوند.

 

شماره جاری: دوره 4، شماره 4، زمستان 1398 

13. ‌شبیه‌سازی گردش آب در خلیج فارس با استفاده از مدل MIKE 3D

صفحه 1986-1992

پژمان درخشان علمدارلو؛ محمدرضا خلیل آبادی؛ قاسم دهقانی اشکذری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
مرکز فناوری های پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی

مدیر مسئول سردبیر
شاپا چاپی
2588-6851
شاپا الکترونیکی
2645-520X

بانک ها و نمایه نامه ها