مقالات پذیرفته شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)
نمایه می شوند.

 

شماره جاری: دوره 5، شماره 1، بهار 1399 

2. Rapid Catalytic Cracking of Municipal Waste with Simultaneous Hydrogenation to Produce Liquid Fuel

صفحه 2170-2179

بهادر ابول پور؛ حسین وحیدی؛ مرتضی ریاضی نژاد


3. Analysis and comparison of conventional methods of water resources exploitation

صفحه 2180-2186

احمد سلطانی ذوقی؛ المیرا صیادچمنی


4. رویکرد قیمت سایه در برآورد هزینه نهایی کاهش انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای عضو اوپک حاشیه خلیج فارس

صفحه 2187-2195

هدیه علیشیری؛ عاطفه تکلیف؛ حمید آماده؛ حمیدرضا ارباب؛ عسگر خادم وطنی؛ سیدحسین سجادی فر


5. ارزیابی عملکرد نسخه جدید مدل COHERENS(V2.11) در خلیج فارس

صفحه 2196-2204

پوران خدری؛ مسعود صدری نسب؛ امیر اشتری لرکی


13. ارزیابی اثر قرق بر کیفیت مراتع گنبد با استفاده از شاخص‌های تراکم، تنوع و غنای گونه‌ای

صفحه 2268-2274

مریم کیانی صدر؛ فرزانه ایمانی؛ کبری مل حسینی دارانی؛ امیر عارفیان


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
مرکز فناوری های پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی

مدیر مسئول سردبیر
شاپا چاپی
2588-6851
شاپا الکترونیکی
2645-520X

بانک ها و نمایه نامه ها