بررسی رابطه بین تولید ناخالص داخلی واقعی، مصرف انرژی، توسعه مالی، درجه باز بودن اقتصاد و شهرنشینی با تخریب محیط زیست در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه زابل- زابل- ایران

چکیده

انتشار گازهای گلخانه ای از عوامل اصلی تغییر اقلیم محسوب می شوند. بررسی ابعاد اقتصادی انتشار گازهای گلخانه ای و آثار محیط زیستی آن، بویژه در شرایط کنونی که حجم گازهای گلخانه ای با روند صعودی در حال افزایش است، اهمیت فراوانی دارد. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین تولید ناخالص داخلی واقعی، مصرف انرژی، توسعه مالی، باز بودن اقتصاد و شهرنشینی با تخریب محیط زیست (انتشار دی اکسید کربن) در ایران با استفاده از داده‌های فصلی در طی دوره 1397-1370 می باشد. جهت بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرهای پژوهش از الگوی خودتوضیح برداری با وقفه‌های توزیعی (ARDL) و روش تصحیح خطا (ECM) استفاده گردید. نتایج نشان داد که تمامی ضرایب در سطح اطمینان 95 درصد معنادار هستند، و متغیرهای مصرف انرژی، درجه باز بودن اقتصاد، نرخ شهرنشینی رابطه مثبت با انتشار دی اکسید کربن در بلندمدت دارد. و متغیرهای تولید ناخالص داخلی واقعی و توسعه مالی رابطه منفی با انتشار دی اکسید کربن در بلندمدت دارد. با توجه به نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد می شود سیاست گذاری جایگزینی انرژی مانند توسعه استراتژی های حفظ انرژی، کاهش شدت انرژی، افزایش راندمان انرژی و افزایش استفاده از منابع انرژی پاک را مورد بررسی قرار دهند.

کلیدواژه‌ها