کاربست تلفیقی روش‌های ANP &TOPSIS در مکان‌یابی دفن پسماندهای ویژه و خطرناک (مطالعه موردی: استان قزوین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده علوم پایه، واحد همدان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان، ایران

2 دکترای محیط زیست، دانشکده دکتری و محیط زیست ، دانشگاه ملایر، ملایر ، ایران

3 گروه مهندسی عمران، واحد شهریار، دانشگاه آزاد اسلامی، شهریار، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف انتخاب مکان مناسب برای محل لندفیل زباله‌های خطرناک در استان قزوین صورت گرفت. ابتدا نقشه های منطقه مطالعاتی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای به‌روز شد. معیارهای مؤثر در انتخاب محل دفن با مطالعات کتابخانه‌ای و استاندارهای سازمان های مربوطه و جهانی و نیز بررسی شرایط منطقه و عوامل مؤثر با استفاده از پرسشنامه دلفی تدوین شد و با استفاده از ANP اولویت بندی شد. لایه‌های اطلاعاتی رقومی وارد GIS شدند و با انجام وزن‌دهی و ایجـاد تغییرات موردنظر بر روی لایه‌هـای اطلاعـاتی و در نظر گرفتن حداقل مساحت، مکان‌های مناسب جهت دفن پسماندهای ویژه تعیین گردیدند. مکان‌های به دست آمده بررسی شده، منــاطق نامناســب غربال‌شده و با استفاده از معیارها و محدودیت های به دست آمده و تطبیق با واقعیت زمینی و اعمال شرایط محیط طبیعی 9 سایت به عنوان بهترین مکان انتخاب شدند. بر پایه نتایج حاصل از روی هم‌گذاری لایه‌ها هیچ ‌یک از نقاط منتخب دارای ارزش یک نبوده و مکان‌های منتخب دارای حداکثر امتیاز 78/4 بودند. در نهایت با استفاده از نرم افزار TOPSIS اولویت بندی بین گزینه های مشخص شده صورت گرفت و سایت سوم به عنوان بهترین مکان برای مکان لندفیل معرفی شد.

کلیدواژه‌ها