ارزیابی اثر قرق بر کیفیت مراتع گنبد با استفاده از شاخص‌های تراکم، تنوع و غنای گونه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده علوم پایه، واحد همدان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان، ایران

2 دانشجوی دکترای ارزیابی و آمایش سرزمین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

3 فارغ التحصیل دکتری، دانشکده دکتری و محیط زیست ، دانشگاه ملایر، ملایر ، ایران

4 گروه مهندسی عمران، واحد شهریار، دانشگاه آزاد اسلامی، شهریار، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق، ارزیابی اثر قرق بر کیفیت مراتع گنبد شهر همدان با استفاده از شاخص‌های تراکم، تنوع و غنای گونه‌ای است. نمونه‌گیری پوشش گیاهی بر اساس روش سیستماتیک تصادفی انجام شد. پنج ترانسکت 1000 متری برای خصوصیات پوشش گیاهی به‌طور تصادفی در هر منطقه به‌صورت جداگانه در نظر گرفته شد. نمونه‌برداری سیستماتیک پوشش گیاهی هر 100 متر صورت گرفت.تراکم گونه‌ای با شمارش تعداد پایه‌های یک‌گونه در پلات، تنوع گونه‌ای به وسیله شاخص تنوع شــانون- وینــر و غنـای گونـه‌ای با شمارش تعداد گونه‌های موجود در هرپلات محاسبه شدند. پس از انجام تجزیه و تحلیل‌های آماری مشخص شد که قرق اثر معنی‌داری بر تراکم گونه‌ای، تنوع گونه‌ای و غنای گونه‌ای می گذارد. در منطقه قرق عموماً گیاهان خوش‌خوراک و تنوع و غنای گونه‌ای افزایش معنی‌داری داشت. تنوع گونه ای در منطقه چراشده از 798/1 در منطقه قرق به مقدار 236/2 افزایش یافت. مقدار غنای گونه ای نیز در منطقه چراشده کاهش معنی‌داری ‌داشت و از 626/11 گونه در مترمربع در منطقه قرق، به مقدار 253/9 گونه در مترمربع رسید.نتایج به‌دست‌آمده بیانگر آن است که در منطقه قرق، خصوصیات پوشش گیاهی در مسیر توالی و رسیدن به شرایط ایده آل قرارگرفته‌اند،اما همچنان این منطقه نیاز به توجه و ادامه حفاظت دارد.

کلیدواژه‌ها