برآورد آلبیدوی سطح زمین در کاربری ها مختلف اراضی در دشت یزد- اردکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار سنجش از دور گروه جغرافیا، دانشگاه یزد

2 دانشجوی دکتری مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشگاه یزد

چکیده

ضریب آلبیدو مولفه‌ء فیزیکی بسیار مهمی در هواشناسی و اقلیم، مطالعات انتقال تابشی و محاسبه ذخیره تابشی زمین محسوب می شود و نقش بسیار مهمی در پژوهش های تغییر اقلیم و مدل های سطح زمین دارد. در این پژوهش برای بررسی ضریب آلبیدوی سطح زمین در کاربری های اراضی مختلف در دشت یزد-اردکان، از تصاویر لندست 8 در سال های 2013 تا2016 در فصل تابستان استفاده شد. سپس با استفاده از انواع روش‌های طبقه بندی نظارت شده تصاویر ماهواره ای، نقشه کاربری اراضی تهیه شد. نتایج نشان داد که نقشه تهیه شده با روش حداکثر احتمال بالاترین دقت را داشته و از آن نقشه به عنوان مبنا استفاده گردید. منطقه مورد مطالعه شامل شش کاربری بود که در هر کاربری مقادیر حداقل، حداکثر، میانگین ضریب آلبیدو سطحی و بالای اتمسفر استخراج شد. نتایج نشان داد که بیشترین ضریب آلبیدو مربوط به اراضی بایر با میانگین 31/0 و کمترین مقدار مربوط به اراضی کشاورزی با میانگین 20/0 است و به ترتیب از بیشترین تا کمترین ضریب آلبیدو برای کاربری های اراضی بایر، مناطق مسکونی، تپه ماسه ای، مرتع، کوهستان و کشاورزی است بررسی روند تغییرات آلبیدو در سالهای مورد مطالعه در هر کاربری نشان داد که آلبیدو روند ثابتی داشته است

کلیدواژه‌ها