ارزیابی وضعیت گازهای محیطی و ذرات معلق در محیط اطراف نیروگاه شهید منتظری اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران.

2 گروه.جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

چکیده

گازهای مخرب و ذرات خطرناکی که روزانه توسط واحدهای صنعتی در محیط اطراف رها می گردند، یکی از مشکلات امروزه محیط زیست محسوب می شوند. این تحقیق با روش توصیفی – مقطعی و با هدف بررسی غلظت گازهای (SO2)، (NO2) ،(O3) و (CO) و ذرات معلق(PM10) و (PM2.5) در ایستگاه های مختلف و در ماه های مختلف سال در هوای اراضی اطراف نیروگاه شهید منتظری اصفهان انجام گرفت. نتایج نشان داد بیشترین مقدار آلودگی گازها در ماه های سرد سال و غلظت گازهای (SO2)، (NO2) و (O3) از استاندارد هوای پاک ایران بیشتر بود، که غلظت بالای این گازها اثرات منفی زیادی بر گیاهان زراعی و مرتعی اطراف این نیروگاه دارد. درصد گاز مونوکسید کربن (CO) در بین گازهای محیطی نیروگاه از همه بیشتر بود (88درصد) که غلظت آن پایین تر از استاندارد هوای پاک ایران بود. ذرات معلق زیر 5/2 میکرون و زیر 10 میکرون در کلیه ایستگاه ها زیر حد مجاز قرار داشت. همچنین در بررسی شاخص کیفیت هوا (AQI)، تمامی گازهای محیطی (به جز گاز دی اکسید گوگرد (SO2)) و ذرات معلق در محدوده سالم قرار داشتند.

کلیدواژه‌ها