تقویت مقاومت کششی لایه تر و خشک کاغذ حاصل از خمیر شیمیایی-مکانیکی با نانوالیاف سلولزی و PAE

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی صنایع سلولزی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، ایران

2 گروه مهندسی صنایع سلولزی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء بهبهان، ایران

3 Department of Wood and Paper Sciences, Natural Resources & Marine Sciences, Tarbiat Modares University, Noor, Iran

چکیده

برخی صنایع کاغذ‌سازی برای افزایش مقاومت کششی لایه تر کاغذ جهت جلوگیری از پاره‌شدن حین تولید از خمیرکاغذ الیاف بلند(LFP) و یا رزین‌های مقاومت تر استفاده می‌کنند. در این تحقیق نقش پلی‌آمیدوآمین‌اپی‌کلروهیدرین (PAE)در صورت استفاده توام با نانوالیاف سلولزی (NFC) در مقایسه با LFP در بهبود مقاومت کششی لایه تر و خشک کاغذ ساخته شده با گراماژ 130 گرم بر متر مربع از خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی بررسی شد. ابتدا NFC (۳ و 4 درصد) به‌همراه PAE (7/0 و 1 درصد) و خمیرکاغذ الیاف بلند به سوسپانسیون خمیرکاغذ افزوده شد و سپس نمدهای دست‌ساز ساخته شد. مدت آبگیری هنگام ساخت نمدها اندازه‌گیری شد و در ادامه مقاومت کششی پس از رسیدن درصد خشکی لایه تر کاغذ به 35، 55، 75 و هوا- خشک، هنگام خشک کردن طی ساخت کاغذ اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد در درصد خشکی 35 و 55 نمد، تیمار 3 درصد NFC با 7/0 درصد PAE مقاومت کششی در حد 20 درصد خمیرکاغذ الیاف بلند ایجاد کرد و در درصد خشکی 75 مقاومت کششی بیشتر به‌دست آمد. به طور کلی NFC به همراه PAE می‌تواند مقاومت کششی لایه تر کاغذ از خمیر کاغذ شیمیایی- مکانیکی را تا حد خمیر کاغذ الیاف بلند یا بیشتر افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها