ارزیابی نقش مشارکت شهروندان در مدیریت پسماند شهری با محوریت تفکیک از مبدا (مطالعه موردی: منطقه 9 شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

2 استادیار علوم و مهندسی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

چکیده

درحال حاضر یکی از مهمترین مسائل زیست محیطی درشهر تهران مدیریت پسماندشهری است.اگرچه دریک دهه اخیرپیشرفت های قابل توجهی در مدیریت پسماند حاصل شده،اما هنوز تا دستیابی به وضعیت مطلوب فاصله زیادی وجوددارد. هدف از این پژوهش ارزیابی نقش مشارکت شهروندان درمدیریت پسماند شهری با محوریت تفکیک از مبدا می باشدکه درمنطقه 9تهران موردبررسی قرار گرفته است.روش این پژوهش توصیفی – تحلیلی و از نوع پیمایشی می باشد.ابزار پژوهش پرسشنامه بوده که درسطح منطقه 9 بین شهروندان توزیع شده است.حجم نمونه تحقیق با استفاده از فرمول کوکران تعداد383نفربدست آمده که به همین تعدادپرسشنامه دراختیار شهروندان موردمطالعه توزیع شده است.به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌های تحقیق هم از آمار توصیفی و هم از آمار استنباطی استفاده گردید.دربخش آمار توصیفی و به‌منظور توصیف یافته‌ها،ازجداول فراوانی،شاخص مرکزی و میانگین بهره گرفته شد.در بخش آمار استنباطی نیز به‌منظور بررسی معنی دار بودن از آزمون رگرسیون با استفاده از نرم افزار SPSs انجام شده است.نتایج تحقیق نشان داد که ضریب همبستگی بین مشارکت عمومی و تولید و ذخیره سازی برابر با 0.764 است.ضمنا R2 حاصل شده معادل 0.509 است که نشان می دهد که 65 درصد از تغییرات متغیر وابسته ناشی از متغیرهای مستقل است و حاکی از نقش مشارکت های شهروندان در مدیریت پسماند این منطقه است.

کلیدواژه‌ها