برآورد دمای سطح زمین با استفاده از الگوریتم Single Channelو بررسی تاثیر کاربری ها بر روی تغییرات دمایی (مطالعه موردی: شهرستان ملایر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه ملایر ایران

چکیده

افزایش دمای سطح زمین و ایجاد جزایر حرارتی شهری یک مسئله مهم قرن بیست و یکم است زیرا با چالش های پیچیده رشد جمعیت شهری، تغییرات آب و هوایی جهانی، بهداشت عمومی و افزایش تقاضای انرژی برای سرمایش در ارتباط است. هدف از این پژوهش برآورد دمای سطح زمین با استفاده از روش های سنجش از دور مانند الگوریتم Single Channel می باشد که برای این منظور تصاویر ماهواره ای مربوط به محدوده مورد مطالعه برای تاریخ 22/9/2019 اخذ شد و بعد از انجام تصحیحات رادیومتریک و اتمسفری درنرم افزار Envi، تصویر ماهواره ای در نرم افزار Qgis فراخوانی و با الگوریتم گفته شده دمای سطح زمین برآورد شد و نتایج نشان داد که دمای سطح زمین بین 55/20 تا 55/50 درجه سانتی گراد در نوسان می باشد. همچنین از بررسی تاثیر کاربری ها بر روی دمای منطقه مشخص شد که منابع آبی و پوشش طبیعی از جمله تالاب آقگل در کاهش دمای منطقه بیشترین نقش را داشته و طبقات پایین دمایی را به خود اختصاص داده اند. اما کاربری های مسکونی و اراضی بایر به علت جذب حرارت بیشتر باعث افزایش دما شده و در طبقات دمایی بالاتری قرار دارند.

کلیدواژه‌ها