تاثیر نوآوری در مدیریت پروژه و رابطه آن با کاهش آلودگی زیست محیطی در پروژه‌های عمرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و کارآفرینی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

2 استاد دانشگاه

چکیده

چکیده
در این مقاله به بررسی تاثیر نوآوری در مدیریت پروژه و رابطه آن با کاهش آلودگی زیست محیطی در پروژه های عمرانی پرداخته شده است. این پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل 200 نفر از مدیران پروژه های عمرانی و ساختمای شهر شیراز بود. که تعداد 127 نفر از این مدیران به عنوان نمونه تحقیق، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گرد آوری اطلاعات دو پرسشنامه نوآوری گاندی و همکاران(2011) و پرسشنامه محقق ساخته آلودگی زیست محیطی بود که در تحقیقات گذشته مورد استفاده قرار گرفته است. روایی محتوایی، روایی صوری، روایی سازه و اعتبار پرسشنامه ها به تایید رسید. تنتایج حاصل از پژوهش نشان داد که استفاده از نوآوری در مدیریت پروژه تاثیر مثبت و معنا دار بر کاهش الودگی‌های زیست محیطی دارد. همچنین ابعاد نوآوری مدیریت پروژه نیز تاثیر مثبت و معنا دار بر کاهش آلودگی داشته و بعد نوآوری در فرایند بیشترین تاثیر را بر کاهش آلودگی های زیست محیطی داشته است.

کلیدواژه‌ها