مقایسه وضعیت موجود و مطلوب مشارکت عمومی در ارزیابی اثرات محیط‌زیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 گروه برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط‌زیست، دانشکده محیط‌زیست، دانشگاه تهران.

چکیده

مشارکت‌عمومی به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر از ارزیابی اثرات محیط‌زیستی و در راستای دستیابی به اصول توسعه پایدار شناخته می‌شود. از جمله مزایای مشارکت عمومی در ارزیابی اثرات محیط زیستی بهبود کیفیت برنامه ها و پروژه ها و ایجاد پذیرش برای پروژه از سوی مردم است. هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت موجود مشارکت‌عمومی در ارزیابی اثرات محیط‌زیستی ایران و مقایسه آن با وضعیت مطلوب به روش دلفی فازی می‌باشد. به این منظور پرسش نامه ای محقق ساخت تهیه شد و روایی آن توسط استادان و صاحب‌نظران تأیید گردید و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 919/0 سنجیده شد. پانل دلفی از میان چهار حوزه سازمان و اداره کل حفاظت محیط‌زیست، انجمن ارزیابی اثرات محیط‌زیستی ایران، دانشگاه‌ها و شرکت‌های مهندسین مشاور شناسایی شدند و 25 متخصص نظر خود را در طول دو راند ارائه دادند. نتایج بررسی وضعیت موجود، حاکی از این مسأله می‌باشد که، ازجمله عوامل مورد توافق در میان خبرگان در ترسیم وضعیت مطلوب، تجدیدنظر در سیاست‌ها، تدوین دستورالعمل ها، تعیین چارچوب‌ها و استاندارهای مشارکت‌عمومی و همچنین آموزش مستمر و ارتقا آگاهی و نگرش در میان همه دست‌اندرکاران ارزیابی اثرات محیط‌زیستی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها