تجلی اصول و معیارهای معماری سبز در بناهای کهن کویری (نمونه موردی: خانه رسولیان، یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علم و هنر یزد

چکیده

معماری سبز فرآیندی است، در جهت افزایش کیفیت ساختمان که تأثیرات منفی بنا بر سلامت انسان و محیط و مصرف منابع انرژی را کاهش داده و یکی از مهمترین راه‌های رسیدن به پایداری در معماری است. هدف مطالعه بازخوانی اصول و معیارهای معماری سبز در بناهای کهن کویری است. روش تحقیـق بـر مبنـای تحلیـل محتـوای ادبیـات موضوع، به تبیین مفهوم بنای سبز و اصول و معیارهای معماری سبز می‌پردازد و سـپس با تحلیـل اکتشـافی، مصادیق اصول و معیارهای معماری سبز در سه بعد عملکردی، اکولوژیک و پایداری در خانه رسولیان یزد به عنوان مورد مطالعاتی، بازشناسی می‌شود. ابزار جمع‎آوری اطلاعات مطالعات کتابخانه‌ای، منابع مکتوب، اسناد، نقشه‌ها و در بخـش مطالعـات میدانـی از روش پیمایشـی، مشـاهده تحلیلی و ثبـت اطلاعات اسـتفاده می‌شود. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، تحلیل محتوا می‌باشد. نتایج مطالعه نشان می دهد که خانه رسولیان یزد به عنوان یکی از بناهای شاخص کهن کویری در ابعاد عملکردی ، اکولوژیکی و پایداری کاملاً با اصول و معیارهای معماری سبز هماهنگ است.

کلیدواژه‌ها