بررسی و مقایسه غلظت آلاینده های خروجی نیروگاه تولید برق در مقاطع زمانی استفاده از سوخت گاز و مازوت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مهندسی ژنتیک و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، اراک، ایران

3 دکتری آلودگی محیط زیست، دانشگاه آزاد همدان، همدان، ایران

چکیده

با تسریع روند صنعتی شدن، انرژی ضروری‌ترین عامل توسعه در جوامع شده‌است . نیروگاه‌های تولید کننده برق در این توسعه نقش کلیدی داشته‌اند. درنیروگاه‌ها نخستین مرحله را می‌توان دریافت و آماده‌سازی سوخت محسوب نمود .آلودگی هوای ناشی از نیروگاه‌ها عمدتا شامل انتشار اکسیدکربن، اکسیدگوگرد، اکسیدهای نیتروژن است. در این مقاله میزان انتشار گازهای مذکور در مقاطع زمانی استفاده از سوخت مازوت و گاز طی ده سال بررسی ومقایسه شده است. غلظت گاز CO هر دو حالت پایین‌تر از حد استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران بود و غلظت NOx در هر دو مقطع بالاتر از حد استاندارد و غلظت SOx در مقطع استفاده از سوخت مازوت تفاوت چشم-گیری نسبت به استفاده از سوخت گاز داشت، در زمان استفاده ازسوخت مازوت 5/57% بیشتر از استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران است. حجم بالای مصرف سوخت‌های فسیلی جهت تامین انرژی برق سبب آلودگی هوا، آب، خاک،گرمایش جهانی، بارش بارانهای اسیدی و ایجاد مواد سرطانزا شده‌است. گرچه استفاده از گاز برای تولید برق مشکلات مربوطه به زائدات در صنعت برق و نیروگاهها به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر به عنوان انرژی های جایگزین سوخت‌های فسیلی می‌تواند آینده روشنی را در راستای محیط زیست پاک به ارمغان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها