تجمع فلزات سنگین در خاک مناطق میانی شهر تهران و بررسی انتقال آنها به گیاهان ( مطالعه موردی منطقه6 شهرداری تهران )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، دماوند ، ایران

2 گروه محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، دماوند ، ایران.

3 مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران

چکیده

حمل و نقل در مناطق شهری موجب آلودگی محیط میگردد.منطقه 6 یکی از مناطق پرتردد تهران میباشد. در این پژوهش میزان آلودگی خاک در این منطقه مورد بررسی قرار گرفته است. از 18 نقطه که به کانونهای تولید آلودگی نزدیک بوده اند نمونه برداری خاک صورت گرفته است. غلظت فلزات سنگین با دستگاه ICP سنجیده شد. چهار عنصر کروم، سرب، کادمیم و آرسنیک بررسی شدند. در میان چهار عنصر مورد بررسی کروم و سرب بیشترین تجمع را در خاک دارند. کمترین میزان تجمع مربوط به کادمیم است.Cr>Pb>As>Cd میباشد.رزماری گیاهی است که در بسیاری از معابر منطقه وجود دارد. فلزات سنگین از طریق خاک وارد زنجیره غذایی میشوند. به منظور بررسی انتقال عناصر سنگین به گیاهان از گیاه رزماری استفاده شده است. انتقال عناصر سنگین از خاک به اندامهای هوایی اندازه گیری شده است. بررسیهای انجام شده نشان میدهد که میزان تجمع فلزات سنگین در برگ رز ماری کمتر از ساقه رزماری میباشد و جذب عناصر از طریق خاک صورت پذیرفته است. برای حذف آلاینده های خاک میتوان از گیاه پالایی استفاده نمود. گیاه رزماری برای جذب آلاینده ها مناسب میباشد.

کلیدواژه‌ها