مقایسه رشد گونه یوکا (گیاه خنجر) با آبیاری توسط پساب بهداشتی و آب شرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

2 گروه منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

چکیده

در این تحقیق تفاوت رشد فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی گیاه یوکا Yucca Elephantipes با آبیاری توسط پساب بهداشتی و آب شرب بررسی گردید. در این مطالعه، متغیرهای مرفولوژیکی گیاه شامل ارتفاع از محل طوقه گیاه تا انتهای بوته، تعداد برگ، تعداد ساقه، طول برگ، وزن خشک کل برگ، وزن خشک ساقه، تعداد ریشه و اندازه ریشه و متغیرهای فیزیولوژیکی گیاه شامل فعالیت آنزیم کاتالاز (CAT)، آنزیم اسکوبات پراکسیداز (APX)، گلوتاتیون پراکسیداز (GPX) بررسی گردید. تیمارهای آبیاری شامل آب شرب و پساب بهداشتی است. نتایج نشان دهنده اختلاف معنی دار در متغیرهای مورد بررسی در بین دو تیمار در سطح 5 % است. بیش‌ترین تعداد برگ و ریشه به ترتیب 64 و 6 در تیمار آبیاری با پساب بود. تعداد ساقه در هر دو تیمار برابر 1 به‌دست‌آمد. آنزیم اسکوربات پراکسیداز APX در آبیاری با پساب بهداشتی و آب شرب به ترتیب 0.62 و 0.71 بود. بهترین عملکرد آنزیم گایاکول پراکسیداز GPX مربوط به آبیاری با آب شرب به میزان 0.17 بود. همچنین نتایج نشان داد آبیاری با پساب بهداشتی گیاه یوکا، پارامترهای مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه به ترتیب 8% و 2% عملکرد بهتری را در متغیرهای موردمطالعه نسبت به نمونه های مشابه آبیاری شده با آب شرب داشت.

کلیدواژه‌ها