امکان‌سنجی استفاده از انرژی تابشی خورشید با استفاده از سنجش از دور و الگوریتم سبال(مطالعه موردی: دشت مغان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی جغرافیای طبیعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد سنجش ‌از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل.

3 دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل.

چکیده

استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و مدل‌های سنجش از دور به عنوان ابزاری مناسب و کم‌هزینه برای تخمین تابش خورشیدی، در سال‌های اخیر بوده است. جهت انجام این پژوهش، از تصاویر مربوط به دو سال 2019 و 2020 ماهواره لندست 8 سنجنده OLI و سنجنده TIRS و الگوریتم سبال استفاده شد. نتایج حاصل نشان می‌دهد که میانگین بیشترین تابش موج کوتاه ورودی به میزان 914 وات بر مترمربع در ژوئن و کمترین مقدار در نوامبر به میزان 548 وات بر مترمربع بوده است. این در حالی است که بیشترین مقدار تابش خالص در ژوئن به میزان 505 وات بر مترمربع و کمترین مقدار در فوریه به میزان 467 وات بر مترمربع محاسبه شده است. در نهایت بیشترین مقدار تابش خالص رسیده به سطح زمین در ماه ژوئن به اندازه میانگین 505 وات بر مترمربع، کمترین مقدار میانگین مربوط به نوامبر با 296 وات بر متر مربع بوده است. تفاوت در مقدار تابش خالص رسیده به زمین در منطقه مورد مطالعه، ناشی از تفاوت زاویه تابش خورشید و تعداد ساعات آفتابی در ماه‌های مختلف سال است. در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که تابش خورشیدی در منطقه، در دو سال مورد بررسی پتانسیل لازم برای اجرای طرح‌های فتوولتائیک خورشیدی را دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها