شوری زدایی خورشیدی در ایران – تحلیل SWOT با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار ایران

2 گروه مهندسی عمران، واحد اسفراین، دانشگاه آزاد اسلامی، اسفراین، ایران

چکیده

استفاده از شوری زدایی خورشیدی آب به عنوان یک راه حل پایدار برای مشکلات ناشی از کمبود آب مطرح است. با توجه به قابلیت شوری زدایی خورشیدی در پوشش دادن بخشی از مسائل مربوط به آب، برنامه ریزی راهبردی برای آینده‌ی آن به عنوان یکی از منابع آب نامتعارف، در این مقاله مدنظر قرار گرفته است. به این منظور نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای مربوط به شوری زدائی خورشیدی آب در ایران شناسایی و با روشی نظام‌یافته با تلفیق فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) با تحلیل SWOT اولویت‌بندی گردیده‌اند. نتایج حاکی از آن است که عوامل مثبت خارجی (فرصت ها) از اهمیت نسبی بالاتری برخوردار هستند و درنتیجه تأثیرگذاری بیشتری بر توسعه این سیستم در ایران خواهند داشت. با این حال با توجه به قرارگیری نقاط ضعف در مرتبه دوم، اتخاذ استراتژی هایی از نوع WO، می تواند مناسب این سیستم باشد. استراتژی‌هایی که با استفاده از فرصت های خارجی سیستم سعی در خنثی کردن اثر نقاط ضعف دارند.

کلیدواژه‌ها