اثرسنجی تالاب میقان بر ایجاد پدیده گرد وغبار درکلانشهر اراک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی ژنتیک و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، اراک، ایران

2 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران

3 دکتری آلودگی محیط‌زیست، دانشگاه آزاد همدان، همدان، ایران

چکیده

کویر میقان در حوضه آبریز مرکزی قرار دارد، به‌صورت دشت دامنه‌ای به نسبت مسطح و بدون پستی‌ و بلندی است. براثر تخریب منابع طبیعی پدیده بیابانی شدن سایر اراضی اطراف را تهدید می‌کند، در این مطالعه به‌منظور بررسی روزهای گردوغباری داده‌های سرعت و جهت باد و پدیده‌های هواشناسی در قالب ساعتی مورد بررسی قرارگرفته است و کدهای مربوط به آن استخراج گردید. برای پایش وضعیت آبی تالاب میقان تصاویر ماهواره‌ای به‌صورت ماهانه دریافت و مورد بررسی قرار گرفت. سپس به‌منظور سنجش مقدار اثرگذاری تالاب میقان بر شهر اراک به قطاع بندی داده‌های جهت باد اقدام شد. که در دو ماه ژوئن و ژوئیه رخداد ساعت‌های گردوغباری به اوج خود می‌رسد، در این میان سهم فراوانی رخداد گردوغبارهای با جهت وزش باد از سوی تالاب خشک تابستانه چشمگیر است و در سه ماه اکتبر، نوامبر و دسامبر هیچ‌گونه رخداد گردوغباری گزارش نشده است. جهت باد شمال تا شرق که در تابستان از فراوانی بیشتری نسبت به جهت غربی برخوردار است می‌تواند در انتقال گردوغبار از بیابان‌های در راه و نیز تالاب میقان نقش داشته باشد.

کلیدواژه‌ها