اثر آلودگی هوا روی برخی شاخص های فیزیولوژیکی گیاهان نارون، افرا و چنار در شهر شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز

چکیده

    اثر آلودگی هوای شهر شیراز بر برخی پاسخ های فیزیولوژیکی سه گیاه نارون، چنار و افرا مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های برگ مناطق پاک و آلوده هوا، ناشی از خودروها به طور همزمان و از گیاهان تقریبا هم اندازه به صورت 3 تکرار برای گیاهان مورد آزمایش و 8 برگ برای هر تکرار از برگ سوم شاخه های مختلف برداشت و به آزمایشگاه انتقال داده شدند. پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی مانند مقدار رنگدانه ها، پرولین، آنتی اکسیدان و پراکسیداسیون غشا با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که آلودگی هوا باعث افزایش معنی دار مقدار پرولین در سطح 5 درصد در برگ گیاهان مناطق آلوده شده است. پتانسیل آنتی اکسیدانی گیاهان در مناطق آلوده و پاک اختلاف معنی داری داشته است. آلودگی هوا باعث کاهش معنی دار میزان کلروفیل، کاروتنوئید و آنتوسیانین و افزایش معنی دار پرولین و پراکسیداسیون غشا در مناطق آلوده شده است. میزان کاهش و یا افزایش برخی شاخص های فیزیولوژیکی مانندکلروفیل، آنتوسیانین و لیپیدپراکسیداسیون غشا برگ در گیاه نارون از نظر مقاومت به آلودگی هوا نسبت به گیاهان افرا و چنار بهتر بوده است که احتمالا به دلیل خصوصیات مرفولوژیک و ژنتیکی می باشد. افزایش وسایل نقلیه موتوری و رها شدن آلایندهای مختلف در هوا باعث آلودگی هوای شهر شیراز شده است که در نتیجه روی گیاهان اثر منفی دارد.

کلیدواژه‌ها